Aviso Legal

O sitio DESDE CÁMARA e todos os seus derivados está alonxado na plataforma de Blogger propiedade de Google Inc, sendo administrado e xestionado por ANXO DAFONTE.

Os servizos de cookies e recollida de datos de comentarios son levados a cabo polos servizos de Google e polo tanto, ao navegar, comentar ou poñerte en contacto coa administración do blog, aceptas todas as políticas de privacidade propostas por Google, Inc.

Cando te comunicas mediante o formulario, falo expresamente co administrador do sitio o cal, se a túa consulta é dirixida a calquera outro colaborador, reenviará á súa vez o teu comentario ao destinatario correcto que usará o teu enderezo de correo electrónico para respostarche, motivo polo cal, no formulario de contacto é obrigatorio. Aínda que o teu nome non o sexa, non viría mal especificar alo menos ao xeito na que poderíamos dirixirnos a ti.

Nin DESDE CÁMARA nin ningún outro colaborador, garda datos persoais de ningún tipo, Ao non facer vendas nin ningunha outra actividade comercial, non se che pedirá por ningún medio ningún dato de método de pagamento.

Fóra destos termos, se queres saber máis sobre a política de privacidade de Google Inc. e do tratamento que fai dos teus datos persoais así coma o tipo de cookies que se empregan e coma podes xestionalas, de seguido déixote as ligazóns para que che sexa sinxelo atopar esta información, que con todo, aparecen tamén ligados xunto a este aviso:


Sobre os dereitos de autor

A normativa internacional protexe os dereitos de autor e de imaxe desde o mesmo intre no que se crea a obra.

Cada autor resérvase o dereito de modificar ou adaptar as licencias de cada un das súas publicacións. Cando non se indica nada na publicación, enténdese que todos os dereitos están reservados.

Para resolver dúbidas, na sección Colaboradores dispós de ligazóns ao perfil e un xeito directo de contacto que se podería usar, entre outras cousas, para solicitar ampliacións de licencia.

Xurisprudencia

No caso de que existise algún problema derivado do incumplimento dalgún dereito e se tivese que recurrrir ás instancias xudiciais, faranse sempre baixo a xurisprudencia dos Xulgados de Santiago de Compostela, téndose que desprazar todas as partes a eses xulgados no caso no que a presenza fose requerida polas autoridades.

O visitante do sitio, ao navegar polo mesmo, acepta entender e estar totalmente dacordo coas súas políticas de privacidade, de cookies e cos presentes textos legais.

Agradecemos enormemente as túas visitas e o tempo que pasas aquí connosco. Aproveitamos este aviso para elo e ademais para deixarte un agarimoso saúdo.

Atentamente,

O equipo de DESDE CÁMARA. El sitio DESDE CÁMARA y todos sus derivados está alojado en la plataforma de Blogger perteneciente a Google Inc, siendo administrado y gestionado por ANXO DAFONTE.

Los servicios de cookies y recogida de datos de comentarios son llevados a cabo por los servicios de Google y por lo tanto, al navegar, comentar o ponerte en contacto con la administración del blog, aceptas todas las políticas de privacidad propuestas por Google, Inc.

Cuando te comunicas mediante el formulario, lo haces expresamente con el administrador del sitio y éste, si tu consulta se dirige a cualquier colaborador, reenviará a su vez tu comentario al destinatario correcto que utilizará tu dirección de correo electrónico para responderte, motivo por el cual, en el formulario de contacto es obligatorio. Aunque tu nombre no lo sea, no vendría mal especificar al menos la forma en la que nos podríamos dirigir a ti.

Ni DESDE CÁMARA ni ningún colaborador, guarda datos personales de ningún tipo. Al no realizar ventas ni ninguna otra función comercial, no se te pedirá por ningún medio ningún dato de método de pago.

Fuera de estos términos, si quieres saber más sobre la política de privacidad de Google Inc. y el tratamiento que hace de tus datos personales así como el tipo de cookies que se utilizan y como puedes gestionarlas. A continuación te dejo los enlaces para que te sea sencillo encontrar esta información, que de todas formas, aparecen también enlazados junto a este aviso:

Acerca de los derechos de autor

La normativa internacional protege los derechos de autor y de imagen desde el mismo momento en el que se realiza la obra.

Cada autor se reserva el derecho de modificar o adaptar las licencias de cada una de sus publicaciones. Cuando no se indica nada en la publicación, se entiende que todos los derechos están reservados.

Para resolver dudas, en la sección Colaboradores se dispone de enlaces al perfil y a una forma directa de contacto que se podría utilizar, entre otras cosas, para solicitar ampliaciones de licencia.

Jurisprudencia

En el caso de que existiese algún problema derivado del incumplimiento de algún derecho y hubiese que recurrir a las instancias judiciales, se harán siempre bajo al jurisprudencia de los Juzgados de Santiago de Compostela. Teniéndose que desplazar todas las partes a esos juzgados en el caso que la presencia fuese exigida por las autoridades.

El visitante del sitio, al navegar por el mismo, acepta entender y estar totalmente de acuerdo con sus políticas de privacidad, de cookies y con los presentes textos legales.

Agradecemos enormemente tus visitas y el tiempo que pasas aquí con nosotros y nosotras. Aprovechamos este aviso para ello y además dejarte un cariñoso saludo.

Atentamente,
El equipo de DESDE CÁMARA.Publicacións populares